• Imprimeix
Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Sol·licitar

Sol·licitar 127 - Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 3 de juny al 2 d'agost de 2017.

D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, el departament competent en matèria de serveis socials està habilitat per poder comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades per les persones sol·licitants de les prestacions que regulen la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i el Decret que aprova la Cartera de serveis socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen sempre les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

Als efectes del que estableix l’apartat anterior, s’entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que conviuen en el mateix domicili.

Documentació que cal presentar juntament amb el formulari de sol·licitud en el moment de la presentació:

Documentació general

Dades personals i administratives:

 1. Còpia simple del certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, carta verda i passaport, vigents en cas de persones estrangeres comunitàries.
 2. En el cas que la persona amb discapacitat sol·licitant sigui una persona estrangera no comunitària, còpia simple de la targeta de resident (TIE) vigent.
 3. En el cas dels més petits de 14 anys que no disposin de DNI/NIF, còpia simple de la targeta d’identificació fiscal (TIF).
 4. En el cas que la persona amb discapacitat sigui menor d’edat, també cal aportar, si escau, còpia simple del NIE de la persona que actua com a tutor o tutora.
 5. Dades bancàries de la persona beneficiària que ha de figurar com a titular del compte bancari o d’estalvi també en cas que sigui menor de 14 anys. Aquestes dades s’han de fer constar en el formulari de sol·licitud.
 6. Còpia simple dels certificats de residència dels períodes anteriors a l’any 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d’empadronament a Catalunya.
 7. Còpia simple del certificat de residència legal de la persona sol·licitant, si es tracta d’una persona estrangera no comunitària. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant cinc anys. Aquest certificat s’ha de sol·licitar a les dependències de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l’oficina d’estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.
 8. Declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud.
 9. En el cas que la persona amb discapacitat sigui major d’edat amb incapacitació legal, també cal aportar, si escau:
 • Còpia simple del NIE de la persona que actua com a representant legal.
 • Còpia simple, si escau, de la sentència d’incapacitació i del nomenament de tutor o tutora.

La presentació de la documentació d’aquest apartat no és necessària per a la persona sol·licitant que l’hagi aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l’aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant, que s’inclou al formulari de sol·licitud, amb la qual s’acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. S’hi ha d’especificar l’expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada per tal que la unitat promotora pugui verificar-les.

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar el document identificador (DNI/NIF) de la persona amb discapacitat, ni de qui actuï com a tutor o tutora o com a representant legal. Tampoc no cal aportar el volant de convivència de la unitat econòmica familiar.

 • En el cas que es tracti d’una dona víctima de violència masclista que hagi hagut de marxar del seu lloc de residència, sentència o acreditació judicial que hi ha un procediment obert que justifiqui l’existència d’una situació de maltractament o qualsevol dels documents que preveu com a mitjà de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista.

Dades econòmiques:

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible ni el certificat actualitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les pensions que es percebin el 2017 ni de la persona sol·licitant ni de les persones membres de la unitat econòmica de convivència.

Documentació que cal presentar de la persona sol·licitant i, si escau, dels membres de la unitat econòmica de convivència:

 1. Pressupost original o factura i rebut originals de la prestació sol·licitada, referits a l’any 2017, signats i segellats per la persona distribuïdora.
 2. En el cas de no tenir l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, i que l’Agència Estatal d’Administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, cal presentar:
 • Certificat o justificant d’ingressos de prestacions econòmiques públiques o privades i de retribucions en diners de 2016.
 • Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2016.
 • Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari de 2016.

En el cas d’endossament del pagament, cal presentar la documentació següent:

 1. Fotocòpia del DNI/NIE de la persona o del NIF de l’entitat que cobra la prestació.
 2. Document d’autorització de cobrament degudament emplenat.
 3. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o de l’entitat que cobra la prestació. Aquest document també es pot presentar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, un cop s’hagi resolt favorablement l’expedient. Els documents 2 i 3 es faciliten a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres) o a través d’Internet, a l’apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

Documentació específica.

Prestació per a mobilitat i transport:

Permís de conduir (obtenció o reconversió, prestacions 100 i 101).

 1. Fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir, expedit pels centres específics autoritzats.
 2. Pressupost original signat i segellat per una autoescola i referit a l’any 2017.

Adaptacions del vehicle (prestacions 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 118 i 119).

 1. Còpia simple (anvers i revers) del permís de conduir vigent de la persona beneficiària de la prestació on constin les condicions restrictives de la persona amb discapacitat. Si es té el permís de conduir en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per obtenir-lo.
 2. Pressupost original, signat i segellat, de l’adaptació, referit a l’any 2017.
 3. Si es tracta d’un vehicle automàtic, cal presentar-ne el pressupost total o, en cas d’haver fet la despesa, la factura i el rebut originals.
 4. Fotocòpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle on constin les adaptacions dutes a terme, visada per la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement (ITV).

Transport (prestacions 200 i 202).

 1. En el cas de transport per assistir a atenció precoç, certificat del centre de la xarxa pública (propi o concertat) que acrediti els dies d’assistència setmanal, les setmanes i els mesos durant l’any 2017.
 2. En cas de transport per assistir a ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional per a l’alumnat més gran de 16 anys, certificat del centre que indiqui quins són els estudis fets, així com si es tracta d’un ensenyament reglat i postobligatori.

Productes de suport (prestacions de la 300 a la 770).

 1. Pressupost original o factura i rebut originals de la prestació sol·licitada, referit a l’any 2017, signats i segellats per l’empresa distribuïdora.
 2. En el cas que la persona ho cregui convenient, es pot adjuntar el dictamen facultatiu sobre la prescripció del producte de suport sol·licitat.

Ajuda per a curs d’aprenentatge de la llengua de signes o curs de lectura labial (codi 998) i ajuda per a intèrpret per a persones sordes i persones sordcegues per a cursos d’ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats (codi 999).

 1. Pressupost original de l’entitat o del professional autònom referit a la persona beneficiària on consti el nombre d’hores de durada del curs i preu o bé que farà d’intèrpret durant l’any 2017.

Cadira salvaescales amb guia fixada a la paret (codi 712).

 1. Si l’habitatge és de propietat: nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
 2. Si l’habitatge és de lloguer o es gaudeix en situació d’usdefruit: contracte d’arrendament o títol de l’usdefruit, i l’autorització de la propietat per fer la instal·lació.
 3. Pressupost desglossat amb una breu descripció de la localització de l’escala on es farà la instal·lació.
 4. Fotografies de l’escala.
 1. Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, d’acord amb el que disposen la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència. També estan eximides d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles mateixes i/o als seus fills i filles d’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i es trobin en situació de compliment de la resta de requisits exigits. La residència continuada es considerarà interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies l’any. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant l’autorització per residir que expedeix l’Administració general de l’Estat.
 2. Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de la convocatòria. O ser beneficiari d’una pensió de la Seguretat Social d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d’acord amb l’article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 3. En el cas dels més petits de 4 anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació.
 4. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.
 5. En el cas de prestació per a transport per assistir a l’atenció precoç, el límit d’edat queda establert en 6 anys.
 6. Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix a la convocatòria.
 7. Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació.

Els requisits s’han de mantenir en el moment en què es reconeix el dret a la prestació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Programa de prestacions socials de caràcter econòmic amb dret de concurrència d'atenció social a persones amb discapacitat (Catàleg PUA 2017)

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, així com amb les prestacions del sistema català d’autonomia i atenció a la dependència, si la concessió de la prestació social de caràcter econòmic en pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió.

La prestació és incompatible amb altres ajuts que la persona beneficiària pugui tenir reconeguts per qualsevol entitat pública o privada per al mateix concepte, abast i finalitat.

Prestació

La prestació consistirà en un percentatge del cost de l’adquisició del producte o actuació que en sigui objecte.

El percentatge de l’import màxim de la prestació s’estableix en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials.

La situació familiar o convivencial i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tenen en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

No es tenen en compte com a ingressos els que pot percebre la persona beneficiària provinents d’ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.

El total d’ingressos mensuals s’obté dividint el total dels ingressos anuals entre dotze mesos.

En el supòsit d’ingressos anuals bruts per rendes de treball, per obtenir els imports totals anuals cal deduir, prèviament, els imports de quotes de la Seguretat Social, formació professional i desocupació (mai més d’un 6,4% de gener a desembre de l’any anterior).