• Imprimeix
Ajuts dels Cupons a la Innovació 2017

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20286 - Programa_Cupons_Innovacio Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 16 de novembre del 2017, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Memòria tècnica del projecte (adjuntar la memòria a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de sol·licitud en format pdf i amb un màxim de 15MB).
 2. Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.
 3. Declaració conforme no s'ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
 4. Si n'hi ha, detall dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant.

Les declaracions 3) i 4) formen part del formulari de sol·licitud.

En el cas que algun d'aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s'especifiqui aquest document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua essent vigent.

 

 1. Complir les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades.
 2. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 4. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctors previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 5. Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'haver adoptat els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, d'acord amb la modificació del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 6. Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals.
 7. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 8. Complir el que disposa l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya en quant al compliment de la quota de reserva per a la integració social dels discapacitats establerta per la legislació vigent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Consulteu el resum de la convocatòria.

Els ajuts dels Cupons a la Innovació 2017 es subdivideixen en tres categories d’ajut: Cupons de tecnologia, Cupons d’innovació i Cupons d’ecoinnovació.


A.1. Els Cupons de tecnologia podran ser utilitzats per rebre els següents serveis tecnològics subvencionables:

 • Estudis de Vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica: serveis encaminats a dotar-se d’informació de l’exterior sobre ciència i tecnologia (anàlisis de la situació actual i tendències), amb l’objectiu de transformar-la en coneixement que permeti identificar oportunitats, prendre decisions amb menor risc i anticipar-se als canvis.

 • Estudis de viabilitat tecnològica i industrial: serveis encaminats a determinar si és possible desenvolupar tecnològicament o industrialment un producte/servei i/o procés en condicions de seguretat amb la tecnologia disponible, verificant factors diversos com resistència estructural, durabilitat, operativitat, implicacions energètiques, mecanismes de control, escalabilitat industrial, etc., segons el camp del què es tracti.

 • Desenvolupament tecnològic: serveis adreçats a obtenir un pla, esquema o disseny de nous productes, processos o serveis individuals amb un fort component tecnològic que permetin valorar la seva futura explotació comercial o utilització industrial. Pot incloure la creació d’un primer prototip funcional de producte, servei o procés no comercialitzable.

 • Testeig i validació experimental: serveis adreçats a testar i validar que nous prototips, nous productes/serveis, nous materials, nous processos pilot o nous mètodes compleixen els objectius pretesos dins les especificacions fixades. No s’inclou el desenvolupament de demostradors utilitzables per a aplicacions industrials o per la seva explotació comercial.


A.2. Els Cupons d’innovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’innovació subvencionables:

 • Conceptualització de nous productes/serveis: serveis adreçats a conceptualitzar i/o dissenyar nous productes/serveis que siguin innovadors respecte als ja comercialitzats per l’empresa.
  Es consideraran nous productes o serveis aquells que l’empresa no hagi produït o prestat amb anterioritat a la presentació del cupó. No es consideraran objecte de l’ajut millores contínues o actualitzacions de productes o serveis produïts o prestats i comercialitzats per l’empresa amb anterioritat a la presentació del cupó.

 • Millora del model d’innovació a l’empresa: Serveis adreçats a la definició i implantació d’un model d’innovació adaptat a les necessitats de l’empresa, posant especial èmfasi en la definició de l’estratègia d’innovació i en la millora del procés d’innovació en si mateix.

  Nota: Un beneficiari que hagi rebut un cupó en convocatòries anteriors per la modalitat de servei “millora del model d’innovació a l’empresa”, no podrà rebre un altre per la mateixa modalitat de servei en un període de tres anys comptats des de l’any de l’atorgament. (Base 2.2 de la Resolució).


A.3. Els Cupons d’ecoinnovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’ecoinnovació subvencionables:

 • Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals: serveis adreçats a identificar accions de millora ecoinnovadores en els processos productius amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència en l’ús dels recursos i fer-los més respectuosos amb el seu entorn.

 • Ecodisseny de productes i serveis: En el cas de productes i serveis existents, serveis adreçats a analitzar el seu impacte ambiental al llarg del cicle de vida del producte/servei i identificar i testar propostes de millora o serveis adreçats a desenvolupar noves aplicacions de materials reciclats; i en el cas de nous productes o serveis, serveis adreçats a ecodissenyar el producte/servei amb l’objectiu de minimitzar els impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida. Les propostes d’accions poden incloure, entre d’altres, mesures per disminuir el consum de recursos, allargar la vida útil dels productes, prevenir la generació de recursos o facilitar la reutilització i el reciclatge.
 • Foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular:  Serveis adreçats a definir nous models de negoci que assegurin un menor consum de recursos en un o més punts de la cadena de valor. S’inclourien serveis nous basats en allargar la funcionalitat dels productes (venda de “sistemes producte-servei” on es pagui pel servei en comptes pel producte, provisió de recanvis, nous serveis de reparació i manteniment, etc.) i en la recuperació del valor del producte (nous serveis de recuperació i reciclatge de components i materials, productes de segona mà, remanufactura, etc.).

  Es considera subvencionable el cost de la prestació a l’empresa del servei diferencial per part d’un proveïdor acreditat.  No es consideren subvencionables d’altres tipus de despesa diferents del cost de l’assessorament (transferència de coneixement) per la prestació del servei com ara subministraments, fungibles, adquisició d’equipaments o d’altres despeses similars que puguin ser necessaris per a la prestació del servei.

  ACCIÓ assumirà dins de la despesa subvencionable un cost/hora màxim dels proveïdors acreditats de 65 euros/hora.  


B.1. Cupons de Tecnologia:

 • El cost subvencionable màxim serà de 15.000 euros
 • La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 6.000 euros.

 


B.2 Cupons d’Innovació i Ecoinnovació:

 • El cost subvencionable màxim serà de 10.000 euros
 • La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 4.000 euros.
 • Els serveis subvencionables podran ser realitzats únicament per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Pels ajuts 2017 són:

C.1. Cupons de Tecnologia:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO.
 • Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en la categoria de tecnologia.
 • En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor tecnològic no acreditat per ACCIÓ. (veure acreditacions C.4.). C.2. Cupons d’Innovació:

 • Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en la categoria de conceptualització de nous productes i serveis i de gestió de la innovació.
 • En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor d’innovació no acreditat per ACCIÓ. (veure acreditacions C.4.). C.3. Cupons d’Ecoinnovació:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO.
 • Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en la categoria d’Economia Verda.
 • En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor d’ecoinnovació no acreditat per ACCIÓ. (veure acreditacions C.4.)C.4. Acreditacions:


En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor no acreditat per ACCIÓ, caldrà la seva acreditació com a requisit previ a la valoració de la sol·licitud. A tal efecte, aquests proveïdors hauran de seguir el procediment per acreditar-se com assessor en els programes d’ACCIÓ segons el procediment establert per la RESOLUCIÓ EMC/78/2017. Els professionals que resultin acreditats en la categoria de:
Tecnologia, Conceptualització i Disseny de nous productes, Gestió de la Innovació, i Economia Verda.


-    Desenvolupament tecnològic seran considerats proveïdors acreditats als efectes dels cupons de tecnologia.
-    Conceptualització i disseny de nous productes i gestió de la innovació seran considerats com proveïdors acreditats als efectes dels cupons d’Innovació.
-    Economia verda seran considerats com proveïdors acreditats als efectes dels cupons d’ecoinnovació.

 

Observacions

    Els serveis subvencionables dels Cupons de Tecnologia hauran d’estar emmarcats dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada). 

-    El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment de pressupost. Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la recepció de la resolució de concessió i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos.

-    Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim d’un cupó per aquest ajut dins aquesta convocatòria.

-    Una mateixa empresa proveïdora podrà participar en un màxim de 5 serveis subvencionables a través d’aquest ajuts entre les categories de cupons d’innovació i cupons d’ecoinnovació.

-    Aquesta línia d’ajuts, s’acull al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).