• Imprimeix
Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 8435 - Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius Departament d'Ensenyament

- Entre el 3 i 16 de febrer de 2017: esquí alpí (segon període), cicles inicial i final d'hípica (primer període), surf de neu (segon període)
- Entre el 9 i el 28 de maig de 2017: atletisme, basquetbol (primer període), busseig esportiu, descens de barrancs, escalada, esgrima, excursionisme, futbol (primer període), futbol sala (primer període), handbol (primer període), muntanya mitjana, cicle inicial de piragüisme (primer període), salvament i socorrisme (primer període) i vela (segon període)
- Entre l’1 i el 12 de setembre de 2017: basquetbol (segon període), futbol (segon període), futbol sala (segon període), handbol (segon període), cicles inicial i final d'hípica (segon període), grau superior d'hípica, cicle final de piragüisme, cicle inicial de piragüisme (segon període), salvament i socorrisme (segon període)

Consulteu el calendari complet.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa han de presentar una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent. 

Consulteu el web del Departament d'Ensenyament:

 • exempcions de les proves
 • recursos addicionals per necessitats específiques o 
 • bonificacions o exempcions en el pagament de les taxes (vegeu l'apartat "Taxes" d'aquesta pàgina).

En el cas que calgui presentar documents acreditatius s'ha de fer dins del termini d’inscripció de cada període, al centre seu de les proves, a mà o per correu certificat.

Si els documents no presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclós de la convocatòria.

Durant la realització de les proves és imprescindible portar l’original del document identificador amb el qual es va fer la inscripció.

No hi ha requisits específics per inscriure’s a les proves d’accés. Només en el cas de l’especialitat de busseig esportiu amb escafandre autònom, per presentar-se a la prova cal tenir el títol d’aptitud de bussejador de primera classe (o un certificat declarat equivalent).

Després de les proves, per fer la matrícula cal acreditar el títol o el certificat que permet l'accés als ensenyaments esportius:

 • primer nivell o cicle inicial: graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o certificat de superació de la prova d’accés de caràcter general de tècnic esportiu i a les formacions esportives de nivell 1 (o equivalent);
 • segon nivell o cicle final: certificat de superació del primer nivell o de cicle inicial de l’especialitat corresponent;
 • grau superior: tècnic en la modalitat esportiva corresponent i títol de batxiller o un títol equivalent o el certificat de superació del curs específic per a l'accés a cicles de grau superior o una prova general d'accés.

 

Import del preu públic de la inscripció: 49,25 euros.

 • Estan exempts del pagament:
  - els membres de famíles nombroses de categoria especial,
  - les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,
  - les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i
  - les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 • Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import:
  - els membres de famíles nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria especial o general.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Per sol·licitar la devolució del preu públic cal fer arribar la sol·licitud al Departament d’Ensenyament.

Pas 1 Inscriure's

Terminis
Des de 03.02.2017 fins al  06.02.2017
Des de 09.05.2017 fins al  28.05.2017
Des de 01.09.2017 fins al  12.09.2017

Per tal de poder fer les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius amb seguretat i qualitat, el nombre de persones que es poden inscriure a cadascuna de les proves dels esports convocats s'establirà segons els recursos materials i humans disponibles.

 1. L’aplicació informàtica no permet passar de pantalla si hi ha camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.
 2. El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la persona que s’inscriu.
 3. L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast de l’aspirant.
 4. Per inscriure's al primer nivell d'excursionisme cal seleccionar alta muntanya, descens de barrancs, escalada o muntanya mitjana.
 5. Per inscriure's al cicle inicial d'hípica cal seleccionar disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre o disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet.
 6. Per inscriure's al cicle inicial de vela cal seleccionar vela amb aparell fix o  vela amb aparell lliure.
 7. Per inscriure's al cicle inicial de piragüisme cal seleccionar piragüisme d’aigües braves, piragüisme d’aigües tranquil·les o piragüisme recreatiu guia en aigües braves.

Es poden presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pas 2 Imprimir el resguard d'inscripció i la carta de pagament

Un cop feta la inscripció (i si no s'ha fet abans) es pot imprimir el resguard d’inscripció i la carta de pagament; per fer-ho, es necessita:

 • el  número del document identificador amb què es va fer la inscripció i
 • el número de la sol·licitud

Pas 3 Pagar el preu públic d'inscripció

Per poder fer el pagament de la taxa d'inscripció es necessita la carta de pagament.

Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Per fer el pagament en línia, l’aplicació d'inscripció enllaça amb la pàgina web “lacaixa.es”.

La ruta que cal seguir és la següent: Enllaços d’interès > Cercar més a laCaixa.es> Pagaments, donatius i subhastes on-line> Pagament d’impostos, multes, rebuts i matrícules.

Mitjançant el servei ServiCaixa.

La ruta que cal seguir és la següent: Pagaments > Pagaments amb codi de barres.

Pas 4 Presentar la documentació

En el cas que calgui presentar documents acreditatius (referents a família nombrosa, monoparental o discapacitat) per no haver estat validats pel sistema, s'ha de fer dins del termini d’inscripció de cada període, al centre seu de les proves, a mà o per correu certificat.

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Pas 5 Consultar els resultats del procés

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador amb el qual es va fer la inscripció a les proves (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud que heu d’haver rebut per correu electrònic.

Data actualització 09.01.2017