• Imprimeix
Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 8435 - Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius Departament d'Ensenyament

Entre el 3 i 16 de febrer de 2017: esquí alpí, surf de neu, cicles inicial i final d'hípica

Entre el 9 i el 28 de maig de 2017: vela, atletisme, basquetbol, busseig esportiu, descens de barrancs, escalada, esgrima, excursionisme, futbol, futbol sala, handbol, muntanya mitjana, cicle inicial de piragüisme, salvament i socorrisme

Entre l’1 i el 12 de setembre de 2017: basquetbol, futbol, futbol sala, handbol, cicles inicial i final d'hípica, grau superior d'hípica, cicle final de piragüisme, cicle inicial de piragüisme, i salvament i socorrisme

Consulteu el calendari complet.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa han de presentar una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent. 

Consulteu el web del Departament d'Ensenyament:

 • exempcions de les proves
 • recursos addicionals per necessitats específiques o 
 • bonificacions o exempcions en el pagament de les taxes (vegeu l'apartat "Taxes" d'aquesta pàgina).

En el cas que calgui presentar documents acreditatius s'ha de fer dins del termini d’inscripció de cada període, al centre seu de les proves, a mà o per correu certificat.

Si els documents no presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclós de la convocatòria.

Durant la realització de les proves és imprescindible portar l’original del document identificador amb el qual es va fer la inscripció.

No hi ha requisits específics per inscriure’s a les proves d’accés. Només en el cas de l’especialitat de busseig esportiu amb escafandre autònom, per presentar-se a la prova cal tenir el títol d’aptitud de bussejador de primera classe (o un certificat declarat equivalent).

Després de les proves, per fer la matrícula cal acreditar el títol o el certificat que permet l'accés als ensenyaments esportius:

 • primer nivell o cicle inicial: graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o certificat de superació de la prova d’accés de caràcter general de tècnic esportiu i a les formacions esportives de nivell 1 (o equivalent);
 • segon nivell o cicle final: certificat de superació del primer nivell o de cicle inicial de l’especialitat corresponent;
 • grau superior: tècnic en la modalitat esportiva corresponent i títol de batxiller o un títol equivalent o el certificat de superació del curs específic per a l'accés a cicles de grau superior o una prova general d'accés.

 

Import del preu públic de la inscripció: 49,25 euros.

 • Estan exempts del pagament:
  - els membres de famíles nombroses de categoria especial,
  - les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,
  - les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i
  - les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 • Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import:
  - els membres de famíles nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria especial o general.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Per sol·licitar la devolució del preu públic cal fer arribar la sol·licitud al Departament d’Ensenyament.