• Imprimeix
Reconeixement de la situació de dependència

Comunicar canvis de dades

Comunicar canvis de dades 8821 - Reconeixement de la situació de dependència Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
La persona sol·licitant i/o els seus familiars o tutors legals, tenen la responsabilitat de comunicar a l’Administració els canvis de dades personals relacionats amb la seva sol·licitud de reconeixement de dependència immediatament després que es produeixin o tan aviat com sigui possible.

És convenient que la persona sol·licitant presenti juntament amb el formulari de modificació de les dades i/o situació de la persona en situació de dependència, la declaració responsable (amb les dades per calcular la seva capacitat econòmica), i la documentació següent:

 1. Acreditació de la representació legal per la qual s’actua
 2. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l’entitat tutelar si escau (1) i (2)
 3. Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació, que acrediti la representació legal.
 4. Informe social
 5. Altres documents que es considerin adients

(1) En cas que autoritzeu el Departament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.

(2) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, caldrà que aporteu fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona sol·licitant.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Es poden comunicar els canvis següents:

 1. Canvi de domicili de la persona dependent dins del territori de Catalunya
 2. Canvi de domiciliació bancària (cal que la persona titular sigui la persona dependent)
 3. Canvi de la persona representant legal o de l’entitat tutelar (si escau)
 4. Canvi de persona cuidadora principal
 5. Defunció de la persona dependent
 6. Ingrés temporal a centre o hospital
 7. Altres

Entrada en vigor de la normativa que modifica els criteris que es tenen en compte per valorar la participació de les persones beneficiàries en el finançament de les prestacions no gratuïtes incloses a la Cartera de Serveis Socials així com per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya. La finalitat és ajustar a cada persona el pagament que li pertoca en funció de la seva capacitat econòmica i evitar, així, possibles situacions de desigualtat.

El departament competent en matèria de serveis socials realitza telemàticament les consultes d’algunes de les dades necessàries per calcular la capacitat econòmica de les persones sol·licitants. Però com que no és tècnicament possible consultar-les totes, és convenient que les persones sol·licitants presentin, juntament amb el formulari de modificació de les dades i/o situació de la persona en situació de dependència, una declaració responsable degudament emplenada i signada per poder completar el càlcul de la seva capacitat econòmica.

Les dades que queden recollides en aquesta declaració responsable són:

 • Dades sobre la renda
 • Dades sobre el patrimoni
 • Altres dades (sobre l’habitatge habitual i pagament d’anualitats per aliments)
 • Dades de les persones a càrrec de la persona beneficiària