• Imprimeix

Reconeixement del grau de discapacitat

8726 - Reconeixement del grau de discapacitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web
El reconeixement de discapacitat és el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat de les persones que les presenten.
Llegiu-ne més
Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l’INSS o de Classes passives, per tant no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. En el cas de considerar que la discapacitat pot ser superior a aquest grau s'haurà de realitzar la sol·licitud de reconeixement normalitzada.
A les persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o una absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.
Què necessiteu fer?

Data actualització 29.09.2016