• Imprimeix

Reconeixement del grau de discapacitat

8726 - Reconeixement del grau de discapacitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web
El reconeixement de discapacitat és el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat de les persones que les presenten.
Llegeix més
Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l’INSS o de Classes passives, per tant no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. En el cas de considerar que la discapacitat pot ser superior a aquest grau s'haurà de realitzar la sol·licitud de reconeixement normalitzada.
A les persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o una absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.
Què necessiteu fer?

Data actualització 29.09.2016