• Imprimeix

Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya

11343 - Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya Departament de Cultura web

El registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya, (REAC), adscrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), és un registre de caràcter públic que acull les empreses amb domicili social a Catalunya que es dediquen a les activitats següents: l’exportació, la distribució, el doblatge i la producció d’obres audiovisuals, l’exhibició d’obres cinematogràfiques i els serveis tècnics auxiliars.
La inscripció al REAC és un requisit previ per obtenir certificats de qualificació audiovisual i ajuts establerts per la Llei del cinema.

Llegiu-ne més

ATENCIÓ partir del dilluns 04 de juny de 2018 aquest tràmit només es podrà tramitar telemàticament 

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia 

Per consultes sobre els continguts del tràmit: 933 162 808.  

Per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166.                   

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.

 

 

S'han d'inscriure al REAC, totes les empreses (persones físiques i jurídiques) domiciliades a Catalunya que es dediquen a les activitats següents:

  • Producció d’obres audiovisual 
  • Distribució d’obres audiovisuals
  • Exhibició d'obres cinematogràfiques
  • Doblatge d'obres audiovisuals.
  • Empreses d'exportació.
  • Empreses de serveis tècnics auxiliars.

També s’hauran d’inscriure al REAC les entitats, públiques o privades, titulars de sales d’exhibició cinematogràfica amb domicili social a Catalunya que no tinguin la condició d’empresa.

Entenem per empreses, tant persones físiques com jurídiques dedicades a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb finalitats lucratives. No es consideren empreses les associacions, les fundacions ni qualsevol altra entitat privada sense ànim de lucre tot i que dugui a terme activitats econòmiques.


Les empreses o entitats que no tenen el domicili social a Catalunya però que  exploten sales d’exhibició cinematogràfica no es poden inscriure però tenen la obligatorietat de comunicar a l’ICEC l’inici de llur activitat exhibidora a Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 27.03.2017