• Imprimeix
Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Inscriure's al registre amb signatura manuscrita

Inscriure's al registre amb signatura manuscrita 11332 - Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Per tal de poder ser inscrit a aquest registre cal acreditar la identitat i nacionalitat espanyola, la residència a l'exterior i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya. Abans d'iniciar el tràmit cal disposar de la documentació següent:

Per acreditar la identitat i nacionalitat espanyola podeu fer servir qualsevol d'aquests dos documents:

 • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
 • Fotocòpia del Passaport espanyol

Si al formulari d'inscripció autoritzeu la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea (SAEUE) a consultar per mitjans electrònics el document nacional d’identitat (DNI) no cal enviar fotocòpia.

Per acreditar la residència a l'exterior i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya podeu fer servir qualsevol d'aquests tres documents que seran considerats vàlids sempre que no hagin transcorregut més de quatre mesos des de la seva emissió:

 • Fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Padró d'Espanyols Residents a l'Exterior (PERE).
 • Fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Cens d'Electors Residents Absents (CERA).
 • Fotocòpia de la Targeta censal de les darreres eleccions convocades.

Documentació addicional en cas de persones sol·licitants menors d'edat o incapacitades legalment

Si la persona sol·licitant és menor d'edat o està incapacitada legalment, a més, caldrà fer constar les dades del/de la seu/a representant legal i aportar la documentació següent:

En el cas de sol·licitants menors d'edat:

 • Fotocòpia de la documentació d'identitat del pare, mare o tutor/a del menor, sempre i quan l'administració no disposi ja d'aquesta documentació (si el pare/mare ja està inscrit/a al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, vol dir que l'administració ja disposa d'aquesta documentació).
 • En el cas que el representant legal sigui el pare o mare de la persona sol·licitant, fotocòpia del llibre de família expedit per l'Estat Espanyol on consti el nom del pare o mare i el nom del/de la menor.
 • En el cas que el representant legal sigui el tutor/a de la persona sol·licitant, fotocòpia de la documentació acreditativa de la condició de tutor/a del/de la menor

En el cas de persones sol·licitants incapacitades legalment:

 • Fotocòpia de la documentació d'identitat del/de la representant legal
 • Fotocòpia del document que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant incapacitada legalment.

Si al formulari d'inscripció autoritzeu la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea (SAEUE) a consultar per mitjans electrònics el document nacional d’identitat (DNI) de la persona a inscriure i del pare, mare o representant legal no caldrà enviar fotocòpia.

 1. Tenir la condició política de català o catalana d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, és a dir, disposar de la nacionalitat espanyola i tenir l'últim veïnatge administratiu a Catalunya.
 2. Residir fora de l'Estat espanyol.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Certificat del padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE)

Opció 1. Presencialment, per correu postal o per fax (opció recomanada):

Heu d'emplenar l'imprès de sol·licitud de certificat d'inscripció al PERE: Imprès de sol·licitud del certificat d'inscripció al PERE

Un cop emplenat l'imprès de sol·licitud, s'ha de fer arribar presencialment, per FAX o per correu postal (acompanyat d'una fotocòpia de DNI o passaport) a la Delegació Provincial de l'INE corresponent al darrer veïnatge administratiu a Catalunya: 

Delegación Provincial del INE Barcelona

Via Laietana, 8 Entresol. 08003. Barcelona

FAX: (+34) 933 101 923

        (+34) 932 957 403

Telèfon: (+34) 932 959 795

Delegación Provincial del INE Girona

Carrer Cap de Creus, 4-6. 17005. Girona

FAX: (+34) 972 219 000

        (+34) 972 227 306

Telèfon: (+34) 972 20 00 99

Delegación Provincial del INE Lleida

Carrer Bonaire, 47-49. 25004. Lleida

FAX: (+34) 973 236 489

        (+34) 973 235 326

Telèfon: (+34) 973 23 82 24

Delegación Provincial del INE Tarragona

Carrer Pare Agustí Altisent, 1 (cantonada C/Jaume I, 22). 43005. Tarragona

FAX: (+34) 977 213 340

Telèfon: (+34) 977 24 80 85

En el cas de persones menors d'edat o incapacitades legalment, la sol·licitud l'haurà de fer el pare, mare o tutor/a, que haurà d'adjuntar còpia del dni o passaport i còpia del llibre de família o document acreditatiu de la filiació o tutela.

Podeu escollir si voleu rebre el certificat sol·licitat per fax, correu postal o correu electrònic (opció recomanada).

 

Opció 2. Si teniu dificultats per fer l'enviament per fax de la sol·licitud del PERE a l'INE, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea us pot facilitar aquest enviament per fax:

Empleneu l'imprès de sol·licitud del PERE amb les vostres dades personals: Imprès de sol·licitud del certificat d'inscripció al PERE

A l'apartat:  "Deseo recibir la información (marque con "X"), marqueu la casella "Por correo electrónico. Indique la dirección:" i indiqueu l'adreça de correu electrònic següent: registrecatalans.exteriors@gencat.cat

Imprimiu i signeu l'imprès de sol·licitud del PERE, i feu-nos-el arribar per correu postal juntament amb la resta de documentació requerida per l'INE per a l'obtenció d'aquest certificat a l'adreça:

Registre de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea: Via Laietana 14. 08003. Barcelona.

 

Certificat del cens electoral de residents absents (CERA)

Les persones que hagin sol·licitat el vot a les darreres eleccions, sempre i quan no hagin transcorregut més de quatre mesos i hagin guardat còpia de la documentació facilitada per l'Oficina del Censo Electoral, podran fer servir la fotocòpia del certificat d'inscripció al CERA que se'ls hi va facilitar.