• Imprimeix
Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Inscriure's al registre amb signatura electrònica

Inscriure's al registre amb signatura electrònica 11332 - Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Per tal de poder ser inscrit a aquest registre cal acreditar la residència a l'exterior i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya. Abans d'iniciar el tràmit cal disposar de la documentació següent:

Per acreditar la residència a l'exterior i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya podeu fer servir qualsevol d'aquests tres documents que seran considerats vàlids sempre que no hagin transcorregut més de quatre mesos des de la seva emissió:

  • Fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Padró d'Espanyols Residents a l'Exterior (PERE).
  • Fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Cens d'Electors Residents Absents (CERA).
  • Fotocòpia de la Targeta censal de les darreres eleccions convocades.

Documentació addicional en cas de persones sol·licitants menors d'edat o incapacitades legalment

Si la persona sol·licitant és menor d'edat o està incapacitada legalment, a més, caldrà fer constar les dades del/de la seu/a representant legal i aportar la documentació següent:

En el cas de sol·licitants menors d'edat:

  • En el cas que el representant legal sigui el pare o mare de la persona sol·licitant, fotocòpia del llibre de família expedit per l'Estat Espanyol on consti el nom del pare o mare i el nom del/de la menor.
  • En el cas que el representant legal sigui el tutor/a de la persona sol·licitant, fotocòpia de la documentació acreditativa de la condició de tutor/a del/de la menor

En el cas de persones sol·licitants incapacitades legalment:

  • Fotocòpia del document que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant incapacitada legalment.
  1. Tenir la condició política de català o catalana d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, és a dir, disposar de la nacionalitat espanyola i tenir l'últim veïnatge administratiu a Catalunya.
  2. Residir fora de l'Estat espanyol.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Certificat del padró d'espanyols residents a l'exterior (PERE)

Opció 1. Presencialment, per correu postal o per fax (opció recomanada):

Heu d'emplenar l'imprès de sol·licitud de certificat d'inscripció al PERE: Imprès de sol·licitud del certificat d'inscripció al PERE

Un cop emplenat l'imprès de sol·licitud, s'ha de fer arribar presencialment, per FAX o per correu postal (acompanyat d'una fotocòpia de DNI o passaport) a la Delegació Provincial de l'INE corresponent al darrer veïnatge administratiu a Catalunya: 

Delegación Provincial del INE Barcelona

Via Laietana, 8 Entresol. 08003. Barcelona

FAX: (+34) 933 101 923

Telèfon: (+34) 932 95 97 95

Delegación Provincial del INE Girona

Carrer Cap de Creus, 4-6. 17005. Girona

FAX: (+34) 972 219 000

Telèfon: (+34) 972 20 00 99

Delegación Provincial del INE Lleida

Carrer Bonaire, 47-49. 25004. Lleida

FAX: (+34) 973 236 489

Telèfon: (+34) 973 23 82 24

Delegación Provincial del INE Tarragona

Carrer Pare Agustí Altisent, 1 (cantonada C/Jaume I, 22). 43005. Tarragona

FAX: (+34) 977 227 609

Telèfon: (+34) 977 24 80 85

En el cas de persones menors d'edat o incapacitades legalment, la sol·licitud l'haurà de fer el pare, mare o tutor/a, que haurà d'adjuntar còpia del dni o passaport i còpia del llibre de família o document acreditatiu de la filiació o tutela.

Podeu escollir si voleu rebre el certificat sol·licitat per fax, correu postal o correu electrònic (opció recomanada).

Certificat del cens electoral de residents absents (CERA)

Les persones que hagin sol·licitat el vot a les darreres eleccions, sempre i quan no hagin transcorregut més de quatre mesos i hagin guardat còpia de la documentació facilitada per l'Oficina del Censo Electoral, podran fer servir la fotocòpia del certificat d'inscripció al CERA que se'ls hi va facilitar.