• Imprimeix

Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

8428 - Registre electrònic d'Empreses licitadores (RELI) Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda web

És un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades i documents relatius a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència referides a empreses que volen contractar amb les administracions públiques catalanes. Es poden inscriure al Registre electrònic d'empreses licitadores les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que poden acreditar personalitat jurídica i capacitat d'obrar i que no estan en situació de prohibició per contractar.

Llegiu-ne més

La inscripció al Registre és voluntària i gratuïta i, per tant, no constitueix cap requisit necessari per poder participar en els procediments de contractació pública, llevat que els plecs reguladors de cada contracte en prevegin l'obligatorietat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.01.2018