• Imprimeix
Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

Inscriure's en el Registre

Inscriure's en el Registre 8428 - Registre electrònic d'Empreses licitadores (RELI) Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

De tota la documentació s'ha d'aportar l'original i una còpia. Les escriptures públiques d’apoderaments han de ser sempre originals o primeres còpies.

S’ha de presentar juntament amb la sol·licitud d’inscripció registral, tant si la sol·licitud d’inscripció s’ha signat electrònicament com si s’ha signat manualment.
La documentació general necessària per formalitzar la inscripció fa referència a la personalitat jurídica, a la capacitat d’obrar de les empreses (documentació general) i a la solvència econòmica i financera. La solvència tècnica és recomanable però no obligatòria. És la següent:

 1. NIF de l’empresa (no obligatori; l’Administració el pot obtenir d’ofici si així ho autoritza el  representant que consta a la sol·licitud d’inscripció).
 2. Document d’identificació de les persones representants de l’empresa (no obligatori; l’Administració el pot obtenir d’ofici si així ho autoritza el seu representant que consta a la sol·licitud d’inscripció).
 3. Document d’alta en els epígrafs corresponents de l’IAE i de l’últim rebut pagat de cadascun dels epígrafs o, si escau, la declaració d’exempció de l’IAE i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
 4. Certificació positiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social o, si escau, declaració responsable on consti que l’empresa no està inscrita com a tal en el sistema de la Seguretat Social (no obligatori; l’Administració el pot obtenir d’ofici si així ho autoritza el representant que consta a la sol·licitud d’inscripció).
 5. Certificació positiva de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o, si escau, declaració responsable segons la qual no té cap obligació (no obligatori; l’Administració el pot obtenir d’ofici si així ho autoritza el representant que consta a la sol·licitud).
 6. Certificació positiva segons la qual està al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya o, si escau, declaració responsable segons la qual no té cap obligació (no obligatori; l’Administració el pot obtenir d’ofici si així ho autoritza el representant que consta a la sol·licitud).
 7. Escriptura pública inscrita en el Registre mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil, o escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional inscrits, si escau, en el registre oficial corresponent.
 8. Escriptura pública inscrita en el Registre mercantil (o document d’apoderament equivalent inscrit, si escau, en el registre oficial corresponent) d’atorgament de facultats de representació en procediments de licitació.
 9. Document acreditatiu de la condició de societat unipersonal, si escau.
 10. Document acreditatiu de les modificacions de domicili social i d’altres aspectes essencials de l’empresa.
 11. Autoritzacions o permisos administratius preceptius per exercir l’activitat empresarial.
 12. En el cas que es tracti d’una persona física, document acreditatiu de la titulació acadèmica o certificat de col·legiació professional.

Documentació específica que han de presentar les empreses estrangeres

Empreses de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu

 1. Acreditació de la inscripció en els registres professionals o comercials que s’indiquen a l’annex 1 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
 2. Declaració que se sotmetran als jutjats i tribunals espanyols i que renuncien al fur jurisdiccional estranger.

Empreses estrangeres de fora de la Unió Europea

 1. Acreditació de la inscripció en els registres professionals o comercials que s’indiquen a l’annex 1 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
 2. Declaració que se sotmetran als jutjats i tribunals espanyols i que renuncien al fur jurisdiccional estranger.
 3. Les empreses que no pertanyin a estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar un informe expedit per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya. En aquest informe s’ha de fer constar que està inscrita en el registre local, professional, comercial o anàleg o, si més no, que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les quals es refereix l’objecte del contracte.
 4. Les empreses que no pertanyin a estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar un informe de reciprocitat emès per la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola que acrediti que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet, alhora, la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració d’aquell país.
 5. Les empreses que no pertanyin a estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Espai Econòmic Europeu, en cas de contractes d’obres, han d’acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya amb la designació dels apoderats o representants per a realitzar les seves operacions i trobar-se degudament inscrites al Registre mercantil.

Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera de l’empresa

 1. Assegurança de responsabilitat civil o professional.
 2. Declaració sobre la xifra global de negocis durant els darrers 3 anys.
 3. Comptes anuals dipositats en el Registre mercantil o, si escau, en el registre oficial preceptiu, dels dos darrers exercicis.

Documentació que acrediti la seva solvència tècnica i professional, en funció de l’activitat empresarial

 1. Certificats de les obres més importants executades durant els últims deu anys.
 2. Certificats dels principals subministraments efectuats durant els últims cinc anys.
 3. Certificats dels principals serveis o treballs prestats durant els últims cinc anys.
 4. Relació de màquines, material i equip tècnic al servei de l’empresa vinculats a l’execució dels contractes.
 5. Relació del personal tècnic superior i mitjà al servei de l’empresa amb indicació de les titulacions professionals, els anys d’experiència i el nombre de persones en plantilla no titulades segons les categories professionals.
 6. Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb el valor mitjà d’empleats en els últims tres anys
 7. Declaració dels tècnics o les unitats tècniques on consti que, tot i que no hi estan integrades, sí que estan a disposició de les empreses per executar obres, subministraments o serveis.
 8. Certificacions acreditatives de processos de producció amb qualitat (AENOR, ISO, LGAE, etc.).
 9. Certificació de gestió i auditoria ambiental EMAS o equivalent europeu o internacional, si en disposen.
 1. Les empreses que es vulguin inscriure al RELI han de tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.
 2. No poden estar incurses en cap de les causes de prohibició per contractar amb les administracions públiques previstes a la normativa en matèria de contractació pública.
 3. Han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que els és exigible per poder dur a terme la seva activitat.
 4. Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  Han d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’impost sobre activitats econòmiques i, si escau, n’han de poder acreditar el pagament.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Si  hi ha dubtes sobre quins han de ser els documents i les dades que cal incorporar a l’expedient, es pot trucar al 012, consultar web del RELI, consultar les preguntes freqüents, adreçar-se a qualsevol oficina de gestió empresarial (OGE) o bé fer la consulta a la bústia de contacte de la Generalitat de Catalunya.