• Imprimeix

Registre d'agents immobiliaris de Catalunya

Habitatge 9275 - Registre_Agents_Immobiliaris_Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat web

El Registre d'agents immobiliaris de Catalunya és públic, té naturalesa administrativa i és de caràcter obligatori.

La inscripció:

  • Atorga la condició d'agent immobiliari homologat i dóna el dret a fer pública aquesta condició.
  • Permet acreditar que la persona que figura en el Registre reuneix els requisits i les condicions adequats per exercir l'activitat.

Són agents immobiliaris les persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents, incloent-hi la constitució d'aquests drets (article 55 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge).

La finalitat d'aquest Registre és afavorir la transparència en el sector de l'habitatge i garantir la protecció dels consumidors. Garanteix a la ciutadania que l’agent immobiliari es troba capacitat per donar un servei eficient i de qualitat, ja que certifica que té una formació acadèmica pertinent, experiència en l’àmbit en el qual es desenvolupa i solvència econòmica.

Llegiu-ne més

A les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir d'agents immobilaris establerts a Catalunya.
No s'hi han d'inscriure a aquest registre les persones físiques o jurídiques següents:

  • Administradors de finques que duen a terme exclusivament les activitats regulades en l'article 54 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
  • Agents immobiliaris que actuen a Catalunya de manera habitual des d'algun estat de la Unió Europea o de fora de Catalunya, sense establiment obert al públic en aquest àmbit territorial (Catalunya).
  • Persones que actuen a Catalunya de manera no habitual i sense retribució en la prestació de serveis relacionats amb les transaccions immobiliàries, segons el que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Què necessiteu fer?

Data actualització 27.01.2017