• Imprimeix
Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 11430 - Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 19 de juliol al 10 de setembre de 2018.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Declaració responsable d'ajuts de minimis dels darrers tres exercicis i vinculació amb altres entitats (G146NCTC-251).
 • Full de domiciliació bancària degudament diligenciat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i segellat per l'entitat financera. Aquest full només s'haurà d'aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Si s'escau, als efectes de valoració del projecte, el pla de formació d'acollida de les persones sòcies de l'empresa sol·licitant, amb especial èmfasi en la formació societària i en gestió empresarial.
 • Si s'escau, als efectes de valoració del projecte, la descripció de les activitats relacionades amb la contribució a la millora del medi ambient i/o memòria de sostenibilitat, certificació mediambiental o de qualitat, o indicació del lloc web on poder tenir accés al document.
 • Si s'escau, fotocòpia de la resolució per la qual s'abona la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic.
 • Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Administració una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.


Altra documentació a tenir en compte:

Els requisits de les persones que s'incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball, que queden recollits en forma de declaració en la sol·licitud, són els següents:

 • Les persones desocupades que s'incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball hauran d'estar inscrites a la corresponent oficina d'ocupació com a demandant d'ocupació.
 • La incorporació de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball s'ha d'haver produït des de l'1 de juliol de 2017 i fins la data de publicació de la convocatòria.
 • La incorporació de la persona sòcia haurà de suposar el manteniment o un increment d'ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d'incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l'increment d'ocupació, seran considerats el nombre de persones sòcies treballadores o de treball i el nombre de persones treballadores amb contracte indefinit.
 • No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d'incorporacions de persones sòcies treballadores o sòcies de treball que hagin gaudit d'aquesta condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la seva incorporació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Persones beneficiàries

 • Persones treballadores desocupades demandants d'ocupació.
 • Persones treballadores ocupades, vinculades a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal anterior a la data d'incorporació com a sòcia.