• Imprimeix

Subvencions en l'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF

21211 - Subvencions_IRPF Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

La finalitat és la realització d'activitats d'interès general, destinades a persones amb necessitats d'atenció integral social, educatives o d'inserció laboral, al foment de la seguretat ciutadana i a la prevenció de la delinqüència.

 

Llegiu-ne més

S’ha detectat que els formularis de sol·licitud amb més de 5 documents annexos poden tenir problemes en el moment de la seva presentació. Per aquest motiu, es recomana que en el formulari s'adjunti un màxim de 5 annexos i que es presenti la resta de documents a través del formulari d’aportació de documentació.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 8 al 25 de setembre de 2018.

Per motius tècnics s'han substituït els formularis a 6 de setembre de 2018.

  • A les entitats del tercer sector d'acció social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com a la resta d'entitats del tercer sector d'acció social i a les agrupacions d'organitzacions sense personalitat jurídica que compleixin els requisits establerts.

Exclusions:

No s'entenen inclosos dintre de la tipologia els organismes o entitats de dret públic adscrits o vinculats a una administració pública, les universitats, els partits polítics i les fundacions que en depenguin, els col·legis professionals, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, les societats civils, les organitzacions empresarials i els sindicats i altres entitats amb finalitats similars.
En cap cas poden obtenir la condició de beneficiari les entitats en les quals les normes d'accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Què necessiteu fer?

Data actualització 07.09.2018