• Imprimeix
Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20337 - Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per sol·licitar la subvenció és del 26 de setembre del 2015 al 31 d'octubre de 2016.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Document acreditatiu de la inscripció al registre telemàtic del sistema de garantia juvenil per part de la persona sol·licitant de la línia A o la persona contractada de la línia B.
 2. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l'entitat financera. Aquest full només s'haurà d'aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a les dues línies de subvenció: 

 1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
 2. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 4. Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
 5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 dela Llei1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 6. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós dela Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós dela Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 8. Acreditar que disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord ambla Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 9. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
 10. No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

Requisits específics per a la línia A:

 1. Estar inscrit en el programa de garantia juvenil prèviament a donar-se d'alta com a persona treballadora autònoma.
 2. Haver iniciat l'activitat econòmica com a persona treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici la que consti en el document d'alta al Règim Especial del Treball Autònom o mutualitat del Col·legi Professional corresponent.
 3. El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció haurà d'estar a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Requisits específics per a la línia B:

 1. Contractar una persona, amb un contracte laboral d'una durada mínima d'entre 6 mesos i  12 mesos, que estigui inscrita en el programa de garantia juvenil.
 2. Estar legalment constituïda i inscrita als registres corresponents, i als específics en funció de la seva activitat.
 3. En cas que l'entitat sol·licitant sigui una cooperativa o societat mercantil, mantenir-se al dia de les seves obligacions registrals d'acord amb el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre mercantil; l'article 13 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives; el Decret 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives, i el Reial decret 2114/1998, de 2 d'octubre, sobre registre administratiu de societats laborals.
 4. En el cas que l'entitat sol·licitant siguin una fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.
 5. Haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
 6. En el cas que l'entitat sol·licitant siguin una associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 7. Disposar de seu social i d'un centre de treball a Catalunya. En cas de persones treballadores autònomes, disposar de seu fiscal i d'un centre de treball a Catalunya. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352/1, de 24.12.2013), segons el qual la quantia total d'ajut que pot rebre una única empresa no pot ser superior a 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals o, en cas d'empreses que realitzin per compte aliena operacions de transport de mercaderies per carretera, 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals o, en cas d'empreses que operin en el sector de la producció primària de productes agrícoles, al Reglament  (UE) núm. 1408/2013, el qual estableix que l'import concedit a una única empresa no pot superar l'import de 15.000 euros en qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquesta circumstància s'haurà de fer constar a la resolució de concessió de l'ajut.

S'enten per persona treballadora autònoma la persona física, amb residència i domicili fiscal a la comunitat autònoma de Catalunya, que realitzi de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de la direcció i l'organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que estableix l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom.

S'enten per entitat de l'economia social, les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les societats agràries de transformació.

Import

L'import per la línia A serà de 9.080,40 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la seguretat social de les persones treballadores autònomes, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

L'import per la línia B serà la corresponent a l'import establert en el salari mínim interprofessional per l'any 2015, d'acord amb la jornada legal de treball. Per calcular l'import de la subvenció es tindrà en compte el nombre de mesos complets d'alta a la Seguretat Social, essent el màxim subvencionables els 12 mesos i el mínim de 6 mesos. Segons la següent taula:

Mesos

Import

  6

4.540,20

  7

5.188.80

  8

5.837,40

  9

6.486,00

10

7.134,60

11

7.783,20

12

9.080,40


La subvenció podrà ser concedida també quan la jornada de treball sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.