• Imprimeix
Targeta sanitària individual (TSI)

Sol·licitar la targeta

Sol·licitar la targeta 8144 - 8144_-_Targeta_sanitaria_individual_TSI Departament de Salut

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent, o bé autoritzar el CatSalut perquè la consulti en línia a les administracions corresponents:

 1. Document identificador (DNI, NIE o passaport).  
 2. Certificat d'empadronament, amb la data d'emissió inferior a tres mesos. Hi ha ajuntaments que disposen de la consulta en línia, però si el vostre ajuntament no ofereix aquest servei heu de portar l'original certificat.  
 3. Fotocòpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (INSS), MUFACE, MUGEJU o ISFAS, en el cas que en sigueu titular.

   

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, caldrà aportar la documentació escaient de la representació legal, ja sigui certificat de naixement (o fotocòpia del llibre de família) o el document que n'acrediti l'esmentada representació.

El CatSalut us enviarà gratuïtament la TSI per correu postal al vostre domicili.

No hi ha taxes associades al tràmit d’obtenció de la primera TSI.

 1. Per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut és imprescindible presentar la TSI de la persona a nom de la qual està expedida la recepta.
 2. És important conservar la TSI correctament:
  • No doblegar-la.
  • No ratllar-la.
  • No posar-la en contacte amb imants.
  • No col·locar-la sobre aparells connectats al corrent elèctric.
 3. Cal portar la TSI quan es facin desplaçaments dintre de l'Estat espanyol. Si el desplaçament és per a una estada temporal (menys de tres mesos) en algun dels països de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o a Suïssa en aquest cas s'ha de portar la targeta sanitària europea (TSE) que és una targeta individual que lliura l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). 
 4. És important que, en cas de desplaçaments de menors (pares separats, colònies de l'escola, etc.), es faciliti la TSI al menor o a la persona adulta que se'n faci responsable.
 5. Cal recordar que la "cartilla" d'afiliació a la Seguretat Social s'ha de conservar per acreditar l’afiliació  per als tràmits no sanitaris, com ara les cotitzacions a la Seguretat Social, la jubilació, pensions, i per als tràmits d'incapacitat laboral transitòria, però ja no és el document que garanteix l'accés a les prestacions sanitàries.
 6. Les persones que no han rebut la TSI o que tenen dubtes sobre la manera d'utilitzar-la, es poden adreçar al seu CAP o bé poden trucar al telèfon de 061 CatSalut Respon.