• Imprimeix
Títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo

Sol·licitar el títol

Sol·licitar el títol 8562 - 8562_Títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El termini per sol·licitar l’expedició del títol és d’un màxim de 24 mesos, a comptar des de la data en què es va aprovar l’última assignatura teòrica del títol o la realització de les pràctiques o del curs de formació en radiocomunicacions.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Còpia del DNI/NIF/NIE, de la targeta de residència o del passaport (vigents). Vegeu nota 1.
 2. Còpia del títol/certificat professional marítim o certificat/títol esportiu derogat.
 3. Certificat de pràctiques de seguretat i navegació. Vegeu nota 2.
 4. Certificat del curs de formació de radiocomunicacions (solament per a PNB) o curs d’operador/a de radio de curt/llarg abast. Vegeu nota 2.
 5. Certificat de pràctiques de vela. Vegeu nota 2.
 6. Certificat d’haver aprovat l’examen pràctic en cas d'haver-lo superat en una altra comunitat autònoma.
 7. Certificació de dies de navegació o acreditació períodes embarcament.
 8. Acreditació de l’aptitud psicofísica per al maneig d’embarcacions d’esbarjo realitzat en Centres de Reconeixement de Conductors (CRC) establert en el Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo (BOE 247, d’11 d’octubre de 2014), o en substitució de l’acreditació còpia compulsada dels reconeixements mèdics per a l'embarcament de l'ISM o els expedits pels metges militars en què s'acrediti l'aptitud per navegar del militar sol·licitant. Vegeu nota 3.
 9. Resguard de l'ingrés de la taxa (codi de barres per efectuar el pagament a "la Caixa"; en el moment d’efectuar el pagament s’ha d’informar el DNI del/de la sol·licitant. Nom de l’entitat: Escola de Capacitació Nauticopesquera, Concepte: Títols nàutica esbarjo, Codi d’Entitat assignat: 0417125).

1. Únicament caldrà aportar aquesta documentació en cas de no autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per obtenir-la. Si ja s’ha presentat prèviament aquesta documentació al Departament i segueix vigent, no cal tornar-la a presentar. Indiqueu únicament en els casos que s'iniciï el procediment administratiu en una oficina del DARP diferent d'aquella on es va presentar la documentació: el procediment: any i lloc (OC, ST o SC) on es va presentar.
2. En cas d'haver realitzat les pràctiques en una altra comunitat autònoma, certificat de la realització de les pràctiques amb el vistiplau de l'Administració corresponent, d'acord amb l'establert al Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.
3. No cal si ha passat menys de 2 anys des de la data d’expedició de l’anterior certificat. En el cas que s’acrediti que no han passat més de dos anys des de l’obtenció del permís de conduir vehicles terrestres de motor, cal presentar còpia del citat permís a més d’una revisió ocular als efectes de diferenciar els colors, especialment el verd i el vermell, realitzada en un CRC.

Per a l'expedició del títol de patró/ona d'embarcació d'esbarjo de motor:

 1. Haver realitzat el curs de formació de radiocomunicacions (solament per a PNB) o curs d’operador/a de ràdio de curt/llarg abast..
 2. Haver realitzat una d'aquestes dues opcions:
  • Realitzar unes pràctiques de seguretat i navegació a través d'una acadèmia autoritzada.
  • Superar un examen pràctic de seguretat i navegació en una altra comunitat autònoma.
 3. Tramitar el títol com a màxim 24 mesos després d'haver superat l'exàmen teòric o la realització de les pràctiques o del curs de formació en radiocomunicacions. 

Per a l'expedició del títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo amb atribucions complementàries:

A més dels requisits anteriors cal haver realitzat les pràctiques de navegació en una acadèmia autoritzada.

Per a l'expedició del títol de patró/ona d'embarcació d'esbarjo de motor i vela

A més dels requisits anteriors cal haver realitzat les pràctiques de navegació de vela o disposar del títol de patró de navegació bàsica de motor i vela.

61,55€