• Imprimir

Certificado de Aptitud para Conductores Profesionales (CAP)

8858 - Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP) Departament de Territori i Sostenibilitat web

És un certificat obligatori per a conductors/ores professionals de mercaderies i viatgers per carretera.

El certificat està format per:

  • el certificat (títol) d'aptitud professional
  • la targeta de qualificació de conductor, la qual s'haurà de portar obligatòriament al vehicle.

No és necessari per als conductors dels vehicles següents:

  • Aquells dels quals la velocitat màxima autoritzada no superi els 45 quilòmetres per hora.
  • Els que s'utilitzin pels serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers i els cossos i forces de seguretat, o sota el control de les esmentades forces i organismes.
  • Els que estiguin sent sotmesos a proves en carretera per a fins de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s'hagin posat en circulació.
  • Els utilitzats en situacions d'emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
  • Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l'obtenció del permís de conduir o del certificat d'aptitud professional.
  • Els utilitzats per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies que defineix l'article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990 de 28 de setembre.
  • Els que transportin material o equips per a l'ús del conductor en l'exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l'activitat principal del conductor.
Leer más

Ya se pueden consultar las plantillas de corrección de las pruebas del pasado 19 de mayo de 2017 > Ir a: Inscribirse y realizar la prueba > PASO 5. Consultar las plantillas de corrección de la prueba

Als conductors i a les conductores que han superat el curs de formació inicial o han cursat la formació contínua per al certificat d'aptitud professional, segons correspongui.

MODALITATS D'OBTENCIÓ DEL CAP
Qui Tipus de formació Què cal fer On
Conductors amb permís de conduir D1,D1+E,D,D+E posterior a l'11/09/08 o C1,C1+E,C,C+E posterior a l'11/09/09 Formació inicial ordinària Curs de 280 hores + prova Centres autoritzats pel Departament de Territori i Sostenibilitat
Formació inicial accelerada Curs de 140 hores + prova
Conductors amb permís de conduir D1,D1+E,D,D+E anterior a l'11/09/08 o C1,C1+E,C,C+E anterior a l'11/09/09 Formació contínua Curs de 35 hores
RENOVACIÓ DEL CAP
Els conductors en actiu han de renovar el certificat cada 5 anys seguint un curs de formació contínua de 35 hores. Si deixen d'exercir la professió i no tenen el certificat en vigor, en qualsevol moment poden seguir la formació contínua abans de reprendre l'activitat.
¿Qué necesita hacer?

Fecha actualización 22.05.2017