• Imprimeix

Dades de qualitat de l’aire

A partir de finals d’any, en dies d’episodi ambiental, es regularà l’accés de vehicles a 40 municipis de l’entorn de Barcelona

21/04/2017 10:04
contaminacio

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat les dades relatives a la qualitat de l’aire a Catalunya durant l’any 2016. La situació general al nostre país és de compliment de la majoria d’objectius que marca la normativa. Dels 15 contaminants avaluats, la gran majoria registren nivells molt inferiors als màxims permesos. Aquestes dades provenen dels 673 mesuraments automàtics i més de mil mesuraments manuals que alimenten la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), situats en 127 punts de mesurament de 82 municipis.

Ara bé, els nivells de diòxid de nitrogen (NO2)  superen determinats límits, fixats per la Unió Europea, a la conurbació de Barcelona, com ha anat passant històricament. La tendència ha estat a l’estabilització en els darrers anys en el cas de l’NO2, mentre que en el  de les partícules s’observa una tendència a la baixa, tot i que no s’assoleixen els valors recomanats per la Organització Mundial de la Salut.

Els principals contaminants, estables

A les zones de qualitat de l’aire (ZQA) 1 (àrea de Barcelona) i 2 (Vallès-Baix Llobregat), avaluant els darrers anys i a grans trets, els nivells d’NO2 es mantenen estables. En aquestes zones, des de fa anys, s’incompleix en algunes estacions de mesurament el valor límit anual (establert en 40 micrograms/m3). Aquest és un fet comú a les grans ciutats europees. Per contra, a les aglomeracions urbanes del nostre país no se supera el valor límit horari d’aquest contaminant, com passa a d’altres grans ciutats per causa de la seva major continentalitat i pels fenòmens episòdics pronunciats. Aquests incompliments es consideren un tema de gran importància que genera un intens debat sobre com solucionar-los dins de la Comissió Europea.

Fa anys que el Departament de Territori i Sostenibilitat treballa per reduir aquest contaminant atmosfèric a la conurbació de Barcelona, a través del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 i d’una Taula de la Qualitat de l’Aire. A principis del passat mes de març, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals van aprovar un seguit de compromisos per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys.

La primera mesura que s’aplicarà serà restringir la circulació a les vies interurbanes de la conurbació de Barcelona a partir del desembre, i en situacions d’episodi ambiental, als turismes de més de 20 anys d’antiguitat i a les furgonetes de més de 23. Aquests vehicles són dels que més contaminen. Segons la Guia de càlcul d’emissions de contaminants de la Generalitat, per exemple, un turisme de gasolina anterior a la normativa Euro 1 (de més de 20 anys) emet 58 vegades més NO2 que un de nou.

Compromisos per reduir emissions

Per millorar la qualitat de l’aire que respirem cal aconseguir una reducció dels vehicles que circulen i que aquests siguin més nets. L’aposta és afavorir un transvasament modal del vehicle privat al transport públic, i incentivar la renovació del parc mòbil, que ha de ser més eficient i menys contaminant.

Seguiment específic al Camp de Tarragona

Els resultats dels estudis fets a partir de les dades dels punts de mesurament situats al Camp de Tarragona demostren que la qualitat de l’aire en aquesta zona no és significativament diferent de la de la resta de Catalunya i no suposa riscos per a la salut dels seus habitants. Tot i això, donada la convivència entre l’activitat industrial i les àrees urbanes, s’ha dissenyat un sistema de vigilància de qualitat de l’aire específic per a la zona que contempla l’augment del nombre de punts de vigilància com el nombre de compostos determinats ja què mesuren un ampli ventall de compostos orgànics volàtils.

La contaminació de l'aire a l'entorn de Barcelona continua superant els nivells fixats per la UE, tot i que les partícules (PM10) registren una tendència a la baixa