• Imprimeix

Calendari de dies inhàbils

La seu electrònica del registre de cada Administració pública o organisme ha de determinar, atenent l’àmbit territorial en què exerceix les seves competències el titular d’aquella i el calendari que preveu l’article 30.7, els dies que es considerin inhàbils als efectes que estableix aquest article, segons l’article 31.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’acord amb el mateix precepte aquest és l’únic calendari de dies inhàbils que s’aplica als efectes del còmput de terminis en els registres electrònics.  

Per tot això, s’estableixen els dies inhàbils corresponents a l’any 2018 que seran d’aplicació al còmput de terminis en el Registre general electrònic de l’Administració de la Generalitat i a les tramitacions electròniques que quedin dins de l’àmbit d’aplicació de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de les seves seus derivades o subseus, d’acord amb l’establert al Decret 232/2013, de 15 d’octubre.

Més informació

Llei 39/2015, d’1 d’octubre

del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Calendari de dies inhàbils 2018

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya per l’article 1 de l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018 (DOGC 7381, de 31/05/2017). 

En concret, són dies festius inhàbils:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 6 de gener (Reis).
 • 30 de març (Divendres Sant).
 • 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

Aquest calendari de dies inhàbils s’aplica a la presentació de documents electrònics en la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat i en les seves seus derivades o subseus, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l’organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d’aquestes.

 

Normativa

Data d'actualització:  09.04.2018