• Imprimeix

Glossari de termes

Accessibilitat al web

L'accessibilitat web consisteix en l'elaboració de pàgines web a Internet que puguin ser accessibles per a totes les persones usuàries independentment de les seves discapacitats (visuals, auditives, cognitives, motrius, tècniques o ambientals) i del dispositiu emprat.

Actuació administrativa automatitzada

L’actuació administrativa automatitzada es qualsevol acte o actuació d’una administració pública, en el marc d’un procediment administratiu, en el que no hi ha intervingut de manera directa un empleat públic, i que és realitza íntegrament amb mitjans electrònics. Un exemple d’actuació administrativa automatitzada el tenim en el procés de digitalització segura de la documentació aportada per la ciutadania on el document escanejat, se signa automàticament amb un segell d’òrgan un cop ha estat acarat pel personal de l’administració de la Generalitat.

Per a l’exercici de l’actuació administrativa automatitzada, cal garantir la identificació i la signatura del procés electrònic mitjançant l’ús de segell electrònic, basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica, o d'un sistema de codi segur de verificació (en endavant, CSV (articles 41 i 42 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic)

Arxiu electrònic

L’arxiu electrònic és l’actuació administrativa d’emmagatzematge de documents o expedients administratius en format electrònic amb l’objecte d’assegurar la identitat i la integritat de la informació que contenen a llarg termini.

Els documents electrònics que continguin actes administratius que afectin drets o interessos de persones particulars s’han de conservar en suports d’aquesta naturalesa, ja sigui en el mateix format a partir del qual es va originar el document o en un altre format qualsevol que asseguri la identitat i integritat de la informació necessària per reproduir-lo. S’ha d’assegurar en tots els casos la possibilitat de traslladar les dades a altres formats i suports que garanteixin l’accés des de diferents aplicacions.

Autenticació

L’autenticació es el procés de confirmar que una persona és qui diu ser. Aquest procés consta d’una identificació per part de la persona interessada aportant informació que coneixen ambdues parts (aquesta persona i l’administració pública o el seu prestador de serveis de certificació) i una verificació d’aquestes dades d’identificació per part d’un sistema que validarà  la seva concordança amb la informació prèviament registrada.

Certificat electrònic

Document electrònic signat per una entitat de certificació que permet identificar-se i signar per mitjans electrònics de manera segura ja que garanteix a terceres persones la identitat de la persona que n'és posseïdora quan realitza una transacció electrònica.

Còpia autèntica

Les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tenen la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguin la impressió d’un codi generat electrònicament (Codi segur de verificació o CSV) o altres sistemes de verificació que permetin contrastar-ne l’autenticitat mitjançant l’accés als arxius electrònics de l’Administració pública, òrgan o entitat emissora (Verificació de documents de la Seu electrònica).

Les còpies realitzades per mitjans electrònics de documents electrònics o en paper emesos per la mateixa persona interessada o per les administracions públiques, tant si mantenen com si no mantenen el format original, tenen immediatament la consideració de còpies autèntiques, sempre que el document electrònic original estigui en poder de l’administració i que la informació de signatura electrònica i, si s’escau, de segellament de temps permetin comprovar la coincidència amb el document esmentat.

Document electrònic

El document electrònic és una informació de qualsevol naturalesa, en forma electrònica, arxivada en un suport electrònic segons un format determinat i susceptible d’identificació i tractament diferenciat.

Les administracions públiques poden emetre vàlidament per mitjans electrònics documents administratius, sempre que incorporin una o diverses signatures electròniques. A més, han d’incloure referència temporal, que s’ha de garantir a través de mitjans electrònics quan la naturalesa del document ho requereixi.

Digitalització de documents privats aportats per la ciutadania

Les administracions públiques poden obtenir imatges electròniques dels documents privats aportats per la ciutadania, amb la mateixa validesa i eficàcia que els aportats, a través de processos de digitalització que garanteixin l’autenticitat, la integritat i la conservació del document imatge, del qual s’ha de deixar constància. Aquesta obtenció es pot fer a través de l’actuació administrativa automatitzada, mitjançant el segell electrònic corresponent.

Entorn segur de tramitació

Capacitat de les xarxes o dels sistemes d'informació de resistir, amb un determinat nivell de confiança, els accidents o les accions il·lícites o malintencionades que comprometin la disponibilitat, autenticitat, integritat i confidencialitat de les dades emmagatzemades o transmeses i dels serveis que les xarxes i els sistemes esmentats ofereixen o fan accessibles.

Expedient electrònic

L’expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que continguin. L'expedient electrònic ha d'incloure un índex que pagini tots els documents que el componen, amb independència del seu format.

Identitat digital catalana

En sentit ampli, engloba els diferents sistemes que s’ofereixen per a facilitar la identificació de les persones físiques o jurídiques.

Aquestes sistemes són:

  • Certificat digital amb nivell de seguretat alt. Certificats emesos per entitats de certificació i instal·lats en dispositius extern a l’ordinador com pendrive, targetes, etc. (IdCAT Certificat)Certificat digital amb nivell de seguretat mitjà.
  • Certificats de software emesos per entitats de certificació i instal·lats en un ordinador personal. (IdCAT Certificat)
  • Sistemes amb nivell de seguretat mitjà. Sistemes basats en claus registrades prèviament en un registre (IdCAT Mòbil). La validació es realitza mitjançant la comprovació de DNI i telèfon mòbil que han estat registrats prèviament i la posterior tramesa d’una contrasenya d’un sol ús al telèfon mòbil.
Integritat

Propietat o característica consistent en el fet que l'actiu d'informació no ha estat alterat de manera no autoritzada.

Interoperabilitat

Capacitat que tenen les organitzacions per a compartir la informació de què disposen en els seus sistemes d'informació i en els procediments als quals donen suport, per assolir uns objectius comuns i possibilitar l'intercanvi d'informació entre aquests.

Notificació electrònica

Podem definir la notificació electrònica com la pràctica d’una notificació per mitjans electrònics, amb els mateixos efectes jurídics que la notificació tradicional en paper.

El sistema ha de tenir constància de la recepció, accés i lectura de les notificacions per part de la persona interessada.

Notificació electrònica practicada

Quan una notificació electrònica s’ha posat a disposició en la Seu electrònica, s’entendrà que ha estat practicada en dos supòsits:

  • la persona interessada ha accedit al seu contingut dins del termini de vigència de la notificació.
  • la persona interessada no ha accedit al seu contingut però ha transcorregut el període de vigència.

Quan una notificació electrònica es dona per practicada, continua la tramitació de l’expedient.

Posada a disposició d’una notificació electrònica

La posada a disposició d’una notificació electrònica consisteix en la seva publicació a l’espai personal (La Meva carpeta) de la Seu electrònica. Si la persona interessada ha facilitat una adreça de correu electrònic, rebrà un avís per aquest canal, en el moment que la notificació es posi a disposició.

Registre electrònic

Sistema que dona una evidència fefaent de la recepció o sortida de sol·licituds, escrits o comunicacions que es tramiten per mitjans telemàtics i que funciona durant les 24 hores tots els dies de l'any.

Els tràmits que ofereixen la possibilitar de ser sol·licitats en línia, s’han de sol·licitar obligatòriament pel seu formulari específic el qual es registrarà d’entrada de manera automàtica en el moment en que la persona interessada envia la sol·licitud per a la seva tramitació.

L’opció Registre electrònic que ofereix la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat, correspon al tràmit Petició genèrica i només s’ha d’utilitzar per a fer les sol·licituds i comunicacions d’aquells assumptes que no tenen habilitada una tramitació específica en línia.

Signatura electrònica

La signatura electrònica és el conjunt de dades en format electrònic que juntament amb d’altres associats a aquests permeten ser utilitzats com a mitjà d’identificació de la persona signatària de les sol·licituds o d’altres documents.

Signatura electrònica avançada

Las signatura electrònica avançada és la signatura electrònica que permet identificar a la persona que signa i també detectar qualsevol canvi posterior del document signat.

Traçabilitat

La traçabilitat és la capacitat de reproduir l'historial de tot el procés d’una tramitació. El sistema acumularà informació sobre cada pas del procés de sol·licitud de la persona interessada, la tramitació per part del l’òrgan gestor, les comunicacions i notificacions fins la gestió d'emmagatzematge i d’arxiu de la documentació. L’objectiu és garantir les evidències a la ciutadania i  localitzar ràpidament l'origen de les incidències que puguin aparèixer així com evitar la seva repetició.

Usabilitat

Qualitat d’una pàgina web o d’un programa informàtic de ser fàcil d’usar i de tenir en compte aspectes com ara la llegibilitat dels texts, la rapidesa de la baixada d’informació, la manejabilitat i la capacitat de satisfer les necessitats de l’usuari.