• Imprimeix

Protecció de dades

Candau en un portàtil

L'Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través d'aquest web en els termes establerts pel Reglament 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Aquesta normativa també regeix el funcionament, la gestió i els terminis de publicació dels actes administratius en el Tauler electrònic.

Normativa aplicable

Reglament general de protecció de dades

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Exercici de drets

La Seu electrònica garanteix que a cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), oposició, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades.

Els drets Habeas data són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació i d'exercir-hi un control efectiu.

  • Dret d'accés: És el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l'Administració de la Generalitat així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: És el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de supressió (dret a l'oblit): És el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi l'accés a les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries al Reglament.
  • Dret d'oposició: És el dret que té cada persona a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals.
  • Dret a la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.
  • Dret a la portabilitat de les dades: És el dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si el tractament es basa en el consentiment o un contracte o si es fa per mitjans autoritzats.

Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o una persona representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones amb discapacitat, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

En el cas d'una persona difunta el dret de supressió pot ser exercit pels familiars davant els òrgans responsables dels fitxers que continguin dades d'aquesta persona.

Les persones que vulguin exercir els seus drets sobre alguna d'aquestes dades personals, poden fer-ho electrònicament a través del tràmit de la Petició genèrica. La presentació de la sol·licitud a través d'aquest canal requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil. S'haurà de seguir el procediment següent:

  • Identificar quin és el nom i l'òrgan responsable del tractament. És imprescindible disposar d'aquesta informació, que trobareu en el formulari on es van recollir originàriament les dades personals, per poder emplenar el formulari d'exercici de drets.
  • Emplenar el formulari per a la petició de l'exercici dels drets, indicant de forma clara i detallada què és el que es demana i fent constar els motius fonamentals i legítims.

També poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació adreçant una sol·licitud en suport paper al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona)

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Per ampliar la informació referent als drets de les persones en matèria de protecció de dades.