• Imprimeix

Protecció de dades

Candau en un portàtil

L'Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través d'aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, així com la resta de normativa que li sigui aplicable. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin.

Aquesta normativa també regeix el funcionament, la gestió i els terminis de publicació dels actes administratius en el Tauler electrònic.

 

Normativa aplicable

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Reglament de desenvolupament de la LOPD

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Exercici de drets

La Seu electrònica garanteix que a cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Els drets ARCO són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació i d'exercir-hi un control efectiu.

  • Dret d'accés: És el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l'Administració de la Generalitat així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: És el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: És el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi l'accés a les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.
  • Dret d'oposició: És el dret que té cada persona a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o una persona representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

En el cas d'una persona difunta el dret de cancel·lació pot ser exercit pels familiars davant els òrgans responsables dels fitxers que continguin dades d'aquesta persona.

Les persones que vulguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna d'aquestes dades personals, poden descarregar-se els formularis que es faciliten a continuació, en funció de la petició, i seguir el procediment següent:

  • Identificar quin és el nom i l'òrgan responsable del fitxer. És imprescindible disposar d'aquesta informació, que trobareu en el formulari on es varen recollir originàriament les dades personals, per poder emplenar el formulari d'exercici de drets.
  • Emplenar el formulari per a la petició de l'exercici dels drets ARCO, indicant de forma clara i detallada què és el que es demana i fent constar els motius fonamentals i legítims.
  • Adjuntar una còpia compulsada del document que acredita la identitat de la persona afectada i la identitat del representant si n'hi ha (DNI, passaport o document equivalent), o instruments electrònics anàlegs (certificat digital).
  • Presentar tota la documentació en un registre presencial, o mitjançant el registre electrònic.