• Imprimeix

Què és la seu electrònica?

Ordinador

És un punt d'accés únic que l’Administració de la Generalitat posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquest punt ha de proporcionar tota la informació necessària per poder realitzar els tràmits sense l’assistència del personal informador i des de qualsevol ubicació física. 

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i l’obligació de les empreses a relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics a través d’un punt d’accés general i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica la qual ha d’assegurar la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

L'adreça electrònica de referència de la Seu electrònica és https://seu.gencat.cat

Mitjançant la Seu electrònica s'accedeix a la informació dels serveis i tràmits de l'Administració de la Generalitat, s'hi poden realitzar consultes sobre l'estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits, presentar documents en el Registre general electrònic, accedir a la Bústia de contacte de la Generalitat per presentar consultes queixes o suggeriments així com també consultar les publicacions d'actes administratius i altres informacions d'interès públic en el Tauler electrònic.

La Seu electrònica disposa, com a instruments de suport, del Tauler electrònic i el Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat.

Instruments de suport de la Seu

Tauler electrònic

És el mitjà electrònic de publicació de la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per l'Administració de la Generalitat i la resta d'ens previstos. En la normativa que reguladora dels tràmits s’haurà d’especificar si la publicació al Tauler electrònic és complementària o substitueix la publicació en d’altres taulers o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Registre general electrònic

Es crea per a la recepció i registre de les sol·licituds, escrits i comunicacions que s'hi presentin per via telemàtica.

Titularitat

La titularitat de la Seu electrònica és de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació de la Seu electrònica comprèn l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes autònoms i entitats públiques vinculades o dependents i els ens en què la Generalitat participa, directament o indirectament, en el 100% del seu capital o fons patrimonial. Així mateix, la Seu electrònica fa extensiu el seu àmbit d'aplicació a d'altres ens en què la Generalitat té una participació directa o indirecta, inferior al 100% del seu capital o fons patrimonial, a les concessionàries de serveis públics i a les institucions estatutàries, amb les quals es formalitzi un acord o conveni i a la ciutadania, empreses i entitats quan es relacionin amb ella.

Excepcionalment, es poden crear seus electròniques derivades o subseus per raons d’autonomia funcional o organitzativa, a les quals s’ha d’accedir directament des de l’adreça electrònica de la Seu electrònica principal. La creació de seus electròniques derivades o subseus, així com la seva modificació i supressió, s’ha de fer mitjançant un acord del Govern, a proposta conjunta del titular del departament en matèria d’atenció ciutadana i dels departaments corresponents.

Responsabilitats

L'òrgan responsable de la gestió, manteniment i supervisió dels continguts comuns de la Seu electrònica és la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda.

Convenis per a l'oficialitat del registre de document