• Imprimeix

Drets i obligacions de la ciutadania quan es relaciona amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Disposició addicional quarta

Informació sobre el grau de compliment dels drets i les obligacions

Les entitats del sector públic, amb l'objectiu de donar la màxima transparència i seguretat jurídica possible al procés de desplegament de l'ús dels mitjans electrònics a Catalunya, han d'informar en llur seu electrònica dels drets i les obligacions que estableixen aquesta llei. Així mateix, les entitats del sector públic han d'informar sobre la previsió per a fer efectius els drets i les obligacions esmentats en el marc de llurs serveis i prestacions.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Article 13

Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques

Els qui, de conformitat amb l'article 3, tenen capacitat d'obrar davant les administracions públiques, són titulars, en les seves relacions amb elles, dels drets següents:

 1. A comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés general electrònic de l'Administració.
 2. A ser assistits en l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
 3. A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d'acord amb el que preveuen aquesta Llei i la resta de l'ordenament jurídic.
 4. A l'accés a la informació pública, arxius i registres, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de l'ordenament jurídic.
 5. A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 6. A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.
 7. A obtenir i utilitzar els mitjans d'identificació i signatura electrònica que preveu aquesta Llei.
 8. A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.
 9. Qualsevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.


Aquests drets s'entenen sense perjudici dels que reconeix l'article 53 referits als interessats en el procediment administratiu.

 

Article 53

Drets de l'interessat en el procediment administratiu

 1. A més de la resta de drets que preveu aquesta Llei, els interessats en un procediment administratiu tenen els drets següents:
  1. A conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d'interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en cas que l'Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l'òrgan competent per a la seva instrucció, si s'escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tenen dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments esmentats.
   Els qui es relacionin amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics tenen dret a consultar la informació a què es refereix el paràgraf anterior, en el punt d'accés general electrònic de l'Administració, que funciona com un portal d'accés. S'entén complerta l'obligació de l'Administració de facilitar còpies dels documents continguts en els procediments mitjançant la posada a disposició de les còpies en el punt d'accés general electrònic de l'Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.
  2. A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments.
  3. A no presentar documents originals llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. En cas que, excepcionalment, hagin de presentar un document original, tenen dret a obtenir-ne una còpia autenticada.
  4. A no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.
  5. A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que han de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució.
  6. A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme.
  7. A actuar assistits d'un assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.
  8. A complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics previstos a l'article 98.2.
  9. Qualsevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.
 2. A més dels drets que preveu l'apartat anterior, en el cas de procediments administratius de naturalesa sancionadora, els presumptes responsables tenen els drets següents:
  1. A ser notificats dels fets que se'ls imputin, de les infraccions que aquests fets puguin constituir i de les sancions que, si s'escau, se'ls puguin imposar, així com de la identitat de l'instructor, de l'autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que atribueixi aquesta competència.
  2. A la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostri el contrari.