Vull accedir a la informació pública
Vull accedir a la informació pública
  • Imprimeix

Vull accedir a la informació pública

L’Administració està obligada per llei a ser transparent. Això significa, entre d’altres aspectes, que ha de facilitar de manera proactiva —per tant, sense necessitat de demanda expressa— informació sobre la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i gestió dels recursos públics. Aquests continguts o documents els ha elaborat l’Administració o bé els té perquè d’altres subjectes els hi han subministrat.

D’aquesta manera, s’ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió. I ho ha de fer oferint aquestes dades de manera que resultin comprensibles per a la ciutadania. Les dades han de ser actualitzades, veraces i accessibles per a persones amb discapacitat i preferentment reutilitzables. S'entén per informació reutilitzable la que l'Administració pública ha generat i amb la qual persones, empreses i organitzacions poden crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris.

A Catalunya, els ciutadans poden demanar qualsevol tipus d’informació que les Administracions hagin elaborat o que tinguin per l'exercici de les seves funcions, en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És el que s’anomena dret d’accés a la informació pública.