Vull obtenir el certificat de delictes de naturalesa sexual
certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Imprimeix

Vull obtenir el certificat de delictes de naturalesa sexual

El certificat de delictes de naturalesa sexual permet acreditar la manca de delictes d'aquest tipus. Des de l’any 2015 les persones que treballen en contacte habitual amb menors tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu conforme no n'han comès.

Qui el pot sol·licitar

Qualsevol persona física major d'edat.

En el cas de menors d’edat, hauran d'estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.

Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

Com es pot sol·licitar

La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics a través del web del Ministeri de Justícia, excepte en el cas dels menors. En aquest cas caldrà que es presentin presencialment amb el pare, la mare o tutor legal a qualsevol de les oficines següents:

I hauran d'aportar la documentació següent:

  • Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, permís de conduir o document d'identificació comunitari o equivalent, en vigor, de la persona representant del menor.
  • Llibre de família, en el cas de la mare o el pare del menor. En el cas del tutor legal, original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació del menor.

Sistemes d’autenticació

Per obtenir per internet el certificat de delictes de naturalesa sexual cal disposar d'un dels sistemes d'identificació electrònica i accedir a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia. La Seu Electrònica del Ministeri de Justícia permet identificar-se amb qualsevol dels sistemes següents:

  • DNI-e: cal que les claus dels certificats del DNI-e siguin vàlides i estiguin vigents. Per renovar els certificats,  us podeu adreçar als quioscos interactius situats a les oficines d’expedició del DNI. La vigència d'aquests certificats és de fins a 5 anys des de la seva emissió.

  • Cl@ve PIN: aquest sistema d'identificació electrònica està basat en l'ús d'una clau escollida per l'usuari i un PIN comunicat a través d'SMS, que té una validesa limitada de 10 minuts. Per poder-lo utilitzar, cal haver-se registrat prèviament al sistema Cl@ve. 

  • Cl@ve permanente: és un sistema d'autenticació que es basa en usuari i contrasenya. Aquest sistema està pensat per a persones que necessiten accedir de forma freqüent als serveis electrònics de l'Administració. Per activar la contrasenya cal haver-se registrat prèviament. 

  • Certificat electrònic: podeu consultar els tipus de certificats al web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Un cop disposeu d’un dels sistemes d'autenticació mencionats, ja podeu procedir a sol·licitar el certificat des de la Seu electrònica del Ministeri de Justícia.

Més informació

Per tal que les persones que treballen amb menors puguin obtenir els certificats de forma més àgil, s'han habilitat els procediment següents:

  • Quan qui sol·licita el certificat és una administració, els ciutadans tenen dret a no aportar les dades i els documents que tenen les autoritats públiques. Per tant, n'hi ha prou d'autoritzar l'Administració perquè obtingui aquesta informació sobre la persona.
  • Quan qui sol·licita el certificat és una empresa o organització que treballi amb menors, els treballadors poden autoritzar un representant de l'empresa per a que tramiti de forma agrupada tots els certificats del personal.
Data d'actualització:  06.03.2017