• Imprimeix
Preinscripció a l'educació infantil (primer cicle)

Presentar la sol·licitud

Presentar la sol·licitud 20471 - 20471-infantil-primer-cicle Departament d'Ensenyament

Els ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants (o escoles bressol) públiques poden establir un calendari propi; aquest calendari s'ha de fer públic abans del 9 d'abril del 2018 i ha d'estar comprès entre el 23 d'abril i el 15 de juny de 2018. En cas de no establir-ne cap de propi, consulteu el calendari publicat a Estudiar a Catalunya.

 

  1. El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

    • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

     

    De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta.

  2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2018-2019. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.