• Imprimeix

Reconeixement d'activitats de formació permanent per al professorat

4050 - 4050-reconeixement-formacio-prof Departament d'Ensenyament web

Les institucions o entitats no universitàries vinculades al món de l'ensenyament poden dur a terme activitats formatives adreçades al professorat no universitari. El Departament d'Ensenyament estableix el procediment per reconèixer aquestes activitats i els requisits que han de complir.

Llegiu-ne més

Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any.

  • A entitats  amb  personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de  lucre vinculades al món de l'educació: col·legis professionals, sindicats, moviments de renovació pedagògica, grups de mestres, associacions d’ensenyants i altres entitats anàlogues.
  • A entitats o organismes oficials i els centres que en depenguin (llevat dels centres docents de règim general i especial).
Què necessiteu fer?

Data actualització 09.10.2013