• Imprimeix

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública

9653 - 9653_Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

Ajuts a la gestió forestal sostenible dins el Programa de desenvolupament rural per al període 2014-2020.


Poden ser objecte de les subvencions les actuacions que trobareu detallades a l'apartat Altres informacions, annexos (cliqueu a sobre de sol·licitar els ajuts).

Llegiu-ne més

Termini sol·licitud (convocatòria 2018): del 14 d'agost al 15 d'octubre de 2018

Termini de justificació (convocatòria 2017): 1 d'octubre de 2018

  • Als ens locals, llevat de les diputacions provincials, titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents poden ser beneficiaris de les actuacions dels annexos 2, 3, 4 i 5.
  • A les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats poden ser beneficiàries del concepte de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM) de l’annex 2.
  • A les agrupacions de defensa forestal (ADF) poden ser beneficiàries de l’apartat d’Infraestructures de prevenció d’incendis de l’annex 5.
  • A les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/93/2018 en cas d'incendi forestal, nevades i/o bufaruts.
  • A les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/93/2018 en el cas de danys biòtics.
  • A les persones físiques, en règim de titularitat única, conjunta o compartida, i les persones jurídiques, que exerceixin l’activitat ramadera extensiva i que disposin del codi REGA (del Registre d’Explotacions Ramaderes Catalanes) poden ser beneficiàries del concepte de manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques  i complementàries per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge de l’annex 5 de l’Ordre ARP/93/2018.
  • A les empreses i autònoms amb activitat principal forestal poden ser beneficiàries de l’annex 6.
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.12.2018