• Imprimeix

Informe de l'estat de salut

9240 - Informe de l'estat de salut Departament de Salut web

L'informe de l'estat salut és un document mitjançant el qual s'informa i es deixa constància de l'estat de salut de la persona.
Inclou les dades del metge/metgessa, les del centre, les d'identificació del/de la pacient, els antecedents clínics, l'estat de salut actual, els tractaments actius i les observacions. S'elabora exclusivament amb les dades que consten a la història clínica d'atenció primària.  L'informe, que porta la signatura d'un/a metge/metgessa, pot ser cronològicament anterior a la data de la sol·licitud i la seva vigència no està limitada en el temps.

Llegiu-ne més

A les persones assegurades del CatSalut amb dret a l'atenció sanitària pública a càrrec del CatSalut que hagin estat ateses per un professional sanitari en un centre del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.12.2010