• Imprimeix

Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

8428 - Registre electrònic d'Empreses licitadores (RELI) Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda web

És un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades i documents relatius a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència referides a empreses que volen contractar amb les administracions públiques catalanes. Es poden inscriure al Registre electrònic d'empreses licitadores les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que poden acreditar personalitat jurídica i capacitat d'obrar i que no estan en situació de prohibició per contractar.

Llegiu-ne més

La inscripció al Registre és voluntària i gratuïta. Tanmateix, a partir del dia 9 de setembre de 2018 entra en vigor l’obligació d’inscripció de les empreses licitadores en els registres oficials de licitadors (a Catalunya, el RELI), per participar en els procediments oberts simplificats, establerta en l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.01.2018