• Imprimeix
Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20337 - Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Com a conseqüència de la interrupció del correcte funcionament dels sistemes electrònics durant el darrer dia de presentació, i d'acord amb el que s'estableix a les bases, es perllonga la presentació de sol·licituds fins el dia 18 d'octubre de 2018.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Certificat d’Inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, on consti la data d’inscripció i la situació ”Inscrit beneficiari/No beneficiari” per cada jove que sol·licita l’ajut.
 2. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l'entitat financera i signat per la persona sol·licitant de l'ajut. Aquest full només s'haurà d'aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 3. Declaració censal d'alta a l'impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de la comunitat autònoma de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació.
 4. En cas de professionals col·legiats, document d'alta a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA.

Requisits específics dels sol·licitants

 1. Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil en situació "Inscrit beneficiari" abans de donar-se d'alta com a treballador autònom. A aquest efecte es verifica que l'alta al programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l'alta d'inici de l'activitat que consti en el document d'alta al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent.
 2. Haver iniciat l'activitat econòmica com a persones treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici d'activitat la que consti en el document d'alta al règim especial de treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional corresponent.
 3. El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 4. No estar contractat per compte d'altri simultàniament a l'alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d'aquest ajut.
 5. No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre ni els ajuts regulats a la Resolució TSF/2223/2017, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l'any 2017.

Requisits generals

 1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva de 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones.
 2. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 4. Complir l'obligació d'indicar els mitjans per prevenir i detectar els casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable a empreses de plantilla igual o superior a 25 persones.
 5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 6. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i hagin abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
 8. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 9. Acreditar que disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 10. Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 11. Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 12. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 13. Complir amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
 14. Complir la normativa sobre la propietat intel·lectual.
 15. Donar compliment a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.
 16. Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.
 17. Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
 18. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los. 

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

No poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquest programa:

 • Els joves societaris de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, així com les persones treballadores autònomes col·laboradores.
 • Els joves acollides al Programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat.
 • Els treballadors autònoms que estiguin donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i simultàniament estiguin contractats per compte d'altri. Aquest requisit es té en compte durant tota la vigència de l'actuació subvencionable.
 • Els joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil que hagin estat beneficiaris de les subvencions que regula la línia A de l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre i els joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil que hagin estat beneficiaris de les subvencions que regula la Resolució TSF/2223/2017, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l'any 2017.

S'enten per persona treballadora autònoma la persona física, amb residència i domicili fiscal a la comunitat autònoma de Catalunya, que realitzi de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de la direcció i l'organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que estableix l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom.

Import

L'import serà de 9.900,00 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la seguretat social de les persones treballadores autònomes, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent. 

Si es produeix la baixa anticipada abans de que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiaria de la subvenció haurà de retornar la totalitat de la subvenció rebuda.  Si es produeix la baixa anticipada de la persona autònoma un cop transcorreguts 8 mesos d'alta ininterrompuda al règim especial del treball autònom o a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'utilitzarà la taula d'imports següent tenint en compte només els mesos complerts:

Mesos

Import subvenció

  Menys 8

0

  8

6.364

  9

7.071

  10

7.779

11

8.486

12

9.900

 

Resum del tràmit (infografia)